Naturens Hus i Hirtshals er sat på stand by

Udgivet d. 7. august 2019

Hirtshals Handel og Erhverv tog i 2017 initiativ til at opføre et ”Naturens Hus i Hirtshals”. Byrådet i Hjørring Kommune reserverede i denne forbindelse kr. 300.000 i budgettet for 2018.

Initiativet fik i 2018 opbakning fra Hirtshals Turistforening og Byforum Hirtshals. En projektgruppe bestående af repræsentanter fra de tre foreninger indsendte efterfølgende en ansøgning om frigivelse af de reserverede midler til gennemførelse af en forundersøgelse til belysning af mulighederne for etablering af et ”Naturens Hus i Hirtshals”.

Kommunen imødekom ansøgningen og frigav kr. 300.000 til forundersøgelsens gennemførelse under forudsætning af – at der blev nedsat en bred funderet styregruppe af ulønnede frivillige, at ekstern konsulentbistand blev inddraget til kvalificering og belysning af forundersøgelsens elementer, og at styregruppen afrapporterede forundersøgelsen med et koncept for indhold, bæredygtigt driftsgrundlag og overordnet plan for evt. realisering.

Styregruppen blev etableret i efteråret 2018 og sammensat af følgende 10 personer: bestyrelsesformand Jørgen Jensen og handelschef Jens Brændgaard fra Hirtshals Handel og Erhverv; bestyrelsesformand Jørgen Christensen fra Hirtshals Turistforening; direktør Karl Henrik Laursen fra Nordsøen; direktør Anne Dorthe Holm fra Vendsyssel Historiske Museum; formand Thomas Elgaard Jensen fra Friluftsrådet Kreds Vendsyssel; skolelærer Gry Bruun Nielsen fra Hirtshals Skole; naturmødechef Jesper Lauritsen og plan & udviklingschef Bettina Hedeby Madsen begge fra Hjørring Kommune; bestyrelsesformand John Kongerslev fra Byforum Hirtshals. Sidstnævnte blev valgt til formand for styregruppen.

Et oplæg til forundersøgelsesprocessens igangsætning blev udarbejdet af styregruppen, og det overordnede indhold og omfang blev fastlagt. Der var fokus på at definere idégrundlaget, målsætning for indhold og funktion af et Naturens Hus, den lokale forankring - samt ikke mindst, hvordan kunne denne nyskabelse spille sammen med byens eksisterende institutioner - herunder Naturmødet under ekspansiv udvikling. En vigtig overvejelse bestod i at udrede, om der i virkeligheden var efterspørgsel og behov nok til at opføre en stor fin kulturbygning, eller om behovet reelt var noget helt andet.

Inden årsskiftet 2018/19 blev arbejdsprocessen opstartet og en ekstern rådgiver blev udvalgt, idet styregruppen indgik aftale med BARK Rådgivning A/S om at assistere ved gennemførelse af forundersøgelsesprocessen. BARK har bred erfaring med bl.a. gennemførelse af strategiske analyser og udviklingsprojekter indenfor turisme, destinationsudvikling, kulturarv og naturformidling samt udvikling af kulturliv og attraktioner i lokalsamfund. Under processen blev tillige inddraget udvalgte personer med erfaring og viden fra turisme og naturformidling.

Forundersøgelsesprocessen blev afsluttet kort før sommerferien, og styregruppen kunne herefter indsende sin afrapportering med indstilling og konklusion til Hjørring Kommunes økonomiudvalg. Undersøgelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er en efterspørgsel, der kan understøtte opførelsen af et fysisk hus med naturen som omdrejningspunkt, placeret i Hirtshals.

I stedet foreslås, at man i en startfase bør etablere en ”Naturens Hus Portal”, der kan samle og formidle de store naturoplevelser, der venter lige udenfor døren i Hjørring Kommune. Portalen skal tilgængeliggøre og vise ud i naturen ved etablering af satellitstationer placeret på oplevelsesrige og interessante steder i omegnen. Portalen skal i samarbejde med Naturmødet blive stedet, hvor debatterne kan forsætte hele året
2 Styregruppen 03.08.2019 ved at etablere sig som samlingssted for afholdelse af konferencer og netværksmøder for grønne organisationer og interessegrupper.

Ambitionen er, at ”Naturens Hus Portalen” skal gro organisk, så den måske kan blive hele Danmarks - og på sigt Nordens centrum – for arbejdet med naturrelaterede spørgsmål og kan indgå i nordiske netværk og partnerskaber. Hirtshals geografiske beliggenhed og trafikmæssige infrastruktur giver gode forudsætninger for at blive et nordisk mødested.
Styregruppen foreslår Hjørring Kommune at deltage i finansieringen af gennemførelse af en
modningsperiode for portalen på 18 måneder ved etablering af et sekretariat, der fysisk placeres i kommunalt ejede lokaler i Hirtshals. ”Naturens Hus Portalen” tænkes organiseret som en selvstændig forening med egen bestyrelse